STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

przyjęty na Zebraniu Założycielskim odbytym w dniu 25 lutego 1998r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego" i w dalszej części Statutu zwane jest "Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego władz jest miasto Katowice, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
a) promowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w regionie oraz w kraju,
b) stworzenie lobby prouniwersyteckiego w środowiskach gospodarki i biznesu,
c) kreowanie obrazu Uniwersytetu Śląskiego w środkach masowego przekazu,
d) formułowanie strategii promocji i działalności informacyjnej o uczelni,
e) wszechstronne docieranie do świadomości mieszkańców regionu w celu pozyskania różnorodnych sojuszników dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego,
f) współudział w tworzeniu wspólnoty akademickiej.

§ 6

Cele określone w § 5 realizowane są w szczególności poprzez:
a) promowanie w różnych instytucjach i kręgach społecznych regionu działalności Uniwersytetu Śląskiego, jego potrzeb i projektów rozwojowych oraz zdobywanie dla ich realizacji poparcia i pomocy,
b) gromadzenie i przedstawianie władzom Uniwersytetu Śląskiego informacji o tych potrzebach regionu, w zaspokajaniu których Uniwersytet Śląski może okazać się pomocny oraz wspierania idących w tym kierunku działań Uniwersytetu,
c) wspieranie aktywności Uniwersytetu Śląskiego w regionie,
d) formułowanie rad i wniosków dotyczących działania i kierunków rozwoju Uniwersytetu Śląskiego,
e) gromadzenie funduszy i środków rzeczowych celem wspierania działalności Uniwersytetu Śląskiego,
f) prowadzanie działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
c) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
d) reprezentować Stowarzyszenie w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi,
e) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
a) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
b) realizacji i propagowania celu Stowarzyszenia oraz stosowania się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) brania czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składki członkowskiej,
e) przestrzegania regulaminów Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.
2. Osoba prawna, która jest członkiem Stowarzyszenia działa w nim za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają wszystkie obowiązki jak i również prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członków wspierających przyjmuje, na podstawie uchwały, Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia jej Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek.

§ 13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków,
c) likwidacji osoby prawnej - członka wspierającego Stowarzyszenie,
d) utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,
e) śmierci członka Stowarzyszenia, będącego osobą fizyczną.

§ 14

1. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, które jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu - licząc od dnia złożenia odwołania.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§ 16

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Członków.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, działają władze ubiegłej kadencji.

§ 17

Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do:
a) badania i rozpatrywania wniosków, próśb i zażaleń członków Stowarzyszenia oraz do informowania zainteresowanych o sposobie załatwienia sprawy,
b) informowania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach i innych wydarzeniach, dotyczących Stowarzyszenia i jego członków - jednak nie później niż na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie członków zwołuje się jako zwyczajne, nadzwyczajne lub sprawozdawczo - wyborcze.
2. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest raz w roku.
2. O terminie i miejscu obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
3. Przepisy § 19 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie członków zbiera się co trzy lata, zgodnie z § 18 pkt. 1, § 19 pkt. 2 oraz § 20 pkt. 1.
2. Porządek obrad sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania Członków obejmuje w szczególności następujące sprawy:
a) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
b) wybór władz Stowarzyszenia,
c) związane z czynnościami określonymi w § 23.

§ 22

1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad należy zgłaszać przed wyznaczonym terminem obrad na ręce Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na ilość członków, którzy stawili się na obrady, z wyjątkiem spraw dla których Statut wymaga większości kwalifikowanej lub głosowania tajnego. Walne Zebranie może na wniosek zarządu lub uczestnika zebrania uchwalić tajny tryb głosowania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie im absolutorium,
c) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
d) uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej podczas trwania ich kadencji,
e) uchwalenie zmian Statutu oraz jego interpretacja,
f) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) uchwalenie regulaminów regulujących szczegółowo działalność władz Stowarzyszenia,
h) formułowanie rad i postulatów dotyczących kierunków działalności Uniwersytetu Śląskiego,
i) określenie znaku graficznego stowarzyszenia i odznaki,
j) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
k) ustalenie terminów płatności i wysokości składek członkowskich,

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem członków i odpowiada za swą pracę przed aktualnie zebranymi na Walnym Zebraniu.

§ 25

1. Zarząd wybiera Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów.
2. W przypadku nie odbycia Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z powodu braku wymaganego kworum Zarząd zwołuje kolejne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które jest uprawniane do podejmowania uchwał i wyboru władz Stowarzyszenia bez względu na ilość uczestników, o czy należy poinformować w zawiadomieniu.

§ 26

1. Zarząd składa się z 5 członków, który na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa Stowarzyszenia, dwóch jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście (z głosem doradczym).
5. Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności co najmniej trzech jego członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
6. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos prezesa.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
b) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
c) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie darowizn i zapisów,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zawieranie umów o pracę z zatrudnianymi przez Stowarzyszenie osobami i występowanie wobec tych osób w charakterze pracodawcy,
h) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu z listy członków Stowarzyszenia,
i) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Stowarzyszenia,
j) nadzorowania działalności gospodarczej Stowarzyszenia i podejmowanie w imieniu Stowarzyszenia decyzji w sprawach gospodarczych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona na swym pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie zapoznawać się z dokumentacją Stowarzyszenia oraz powoływać ekspertów dla zbadania poszczególnych spraw.
6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie - co najmniej raz w roku - celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności finansowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) przedstawianie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu Członków,
d) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i zgromadzone środki pieniężne.
2. Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn i zapisów oraz spadków,
c) przychodów z działalności statutowej,
d) przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, przy zachowaniu wymaganych zezwoleń skarbowych,
e) przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 31

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia oraz dokonywanych czynności prawnych, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika powołanego przez Zarząd i działającego w granicach pełnomocnictwa.

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi swą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu zwołanym specjalnie dla rozpatrzenia tych spraw.

§ 34

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

§ 35

Majątek Stowarzyszenia w razie jego rozwiązania lub likwidacji przechodzi w całości na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

§ 36

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§ 37

Członkowie Założyciele otrzymują wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 38

Do chwili wyboru władz Stowarzyszenia funkcję Zarządu pełni pięcioosobowy Komitet Założycielski.

Komitet Założycielski:
1. Henryk Dziewior
2. Marek Lubelski
3. Jan Olbrycht
4. Maksymilian Pazdan
5. Dariusz Szostek


WŁADZE
Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 28 czerwca 1999.

Zebrani dokonali wyboru prezesa, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.
Prezesem SPUŚ wybrano prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana
Zastępcami prezesa zostali:
- dr n. med. Grzegorz Szpyrka
- dr Bohdan Dzieciuchowicz
Funkcję Sekretarza powierzono doc. dr hab. Markowi Lubelskiemu
Skarbnikiem została mgr Mirosława Frąckowiak
Wyboru na ww. funkcje dokonano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Zarząd SPUŚ zadecydował, że jego adres będzie następujący:

Katowice 40-007, ul. Bankowa12

Zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
(plik typu DOC)


Do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Z myślą o doniosłości problemów edukacji, nauki, kultury i sztuki na Śląsku przedstawiamy wyliczenie potrzeb inwestycyjnych Uniwersytetu Śląskiego. Czynimy to w pełni zrozumienia dla faktu, iż bilans ów jest bardzo ogólny i z pewnością wymaga dalszego uporządkowania i sporządzania priorytetów. Jest to jedynie wstępny rekonesans czyniony po to - by w poczuciu troski i odpowiedzialności - przedstawić skalę potrzeb i przede wszystkim odpowiadającą jej skalę ambicji edukacyjnych Społeczności Województwa Śląskiego. Nasze środowisko akademickie jest świadome wszystkich trudności związanych z procesem transformacji i nie domaga się szczególnych przywilejów. Jest przy tym głęboko przekonane, że bez programu wspierającego między innymi działanie naszego uniwersytetu, bez dalszej głębokiej dyskusji na temat jego przyszłości, bez rozważań wychodzących daleko poza temat odpraw dla górników, jutro Śląska jawi się jako niepewne i mroczne.

Rekonesans potrzeb naszej Almae Matris, który przedstawiamy Szanownym Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, wymaga kilku ogólnych uwag, by zawarte w nim postulaty uzyskały stosowną wagę i znaczenie:

1. Nauka, kultura, sztuka i edukacja na Śląsku domagają się wsparcia środowisk samorządowych i politycznych reprezentujących nasz Region. Jest niedopuszczalne, aby Śląsk był kojarzony jedynie z kryzysem górnictwa i tradycyjnych przemysłów, gdyż w ten sposób nadal będzie istnieć wokół Śląska niesprzyjająca mu aura regionu "końca", "zmierzchu", obszaru bez przyszłości. Jest dokładnie odwrotnie! Dzięki edukacji i nauce Śląsk ma wszelkie szanse, by dzięki tradycyjnej pracowitości, rzetelności i solidności stać się ziemią nowej nadziei. Na Śląsk nie wolno już dłużej spoglądać przez pryzmat ciężkich przemysłów; życie i przyszłość Śląska znajdują się tam, gdzie docenia się rolę wykształcenia. Bez takiego przekonania w istocie podważa się fundamenty przyszłości Śląska! W publikacji "Województwo Śląskie. Raport o rozwoju społecznym" (Katowice, 1999) napisano, że "miarą cywilizacji ocenia się dostępność do nauki, w tym do kształcenia na poziomie wyższym. I tu województwo śląskie... nie może poszczycić się zachęcającymi wynikami. W części bielskiej województwa śląskiego liczba studentów na 1000 mieszkańców była 5-krotnie niższa niż w województwie warszawskim, a w części katowickiej i częstochowskiej niemal 2, 5-krotnie niższa".

2. Trzeba podjąć energiczne działania na rzecz Śląska prawdziwie mądrego i nowoczesnego, który potrafi sam zatroszczyć się o swoją przyszłość, upatrując jej w głębokich zmianach dokonujących się w świadomości i wyborach życiowych jego mieszkańców. Główna droga do tego wiedzie poprzez edukację. Procent ludności z wyższym wykształceniem w Katowicach wynosi zaledwie 6%, wobec 16% w Warszawie, 12, 5% w Krakowie i 10% w Poznaniu. Tak więc i Uniwersytet Śląski liczy na poparcie swego programu rozwoju i wsparcie w wygospodarowywaniu środków na jego realizację.

3. Nowy kształt Województwa Śląskiego stawia przed nami szczególny obowiązek zespolenia i zjednoczenia się wokół wspólnych przedsięwzięć Ziem dotychczas stanowiących odrębne województwa. Śląsk był i jest - wbrew ciągle istniejącym nieuzasadnionym poglądom - gościnny aurą wspólnego domu. Środowiska naukowe i artystyczne mogą odegrać w wypełnieniu tego zadania rolę kapitalną stwarzając nowe możliwości edukacyjne i tworząc to, co jest bezcennym kapitałem przyszłości - nową grupę inteligencji zdolną do sprostania wyzwaniom zmieniającego się świata. Tworząc program pomocy nauce, kulturze i edukacji na naszym uniwersytecie otwieramy nowe możliwości godnego i dobrze spełnionego życia, w mniejszym stopniu zagrożonego stresem bezrobocia czy dramatem życiowej frustracji. Już dziś wiadomo bowiem, że im niższe jest wykształcenie mieszkańca naszego Regionu, tym większe niebezpieczeństwo bycia bezrobotnym.

4. Ramy tego dokumentu nie pozwalają na szczegółową analizę sytuacji, w jakiej znajduje się Uniwersytet Śląski. Jednak można stwierdzić, iż widzi on swoją przyszłość w relacji do miejsca swojego działania i ewoluujących potrzeb jego mieszkańców. Dostosowując swoje kierunki studiów do wymogów rzeczywistości, napotyka na jedną podstawową barierę - wobec dalece niewystarczających nakładów budżetowych i rosnącego stale popytu na wykształcenie, uniwersytet wyczerpał już proste możliwości rozwoju, a jego baza aparaturowa wymaga istotnych inwestycji i unowocześnienia.
W sytuacji, w której - jak wykazują badania socjologiczne - prawie 87% młodzieży w szkołach średnich wszelkiego typu pragnie kształcić się dalej i zapewne - z racji ekonomicznych - będzie chciała to czynić jak najbliżej miejsca zamieszkania, nie można nie zauważać spoczywającej również na nas odpowiedzialności za rozwój szkolnictwa wyższego na Śląsku. Z tego względu program pomocy uniwersytetowi jest potrzebą chwili.

5. Działania, które w ostatnim czasie doprowadziły do obecności Uniwersytetu w Chorzowie i Jastrzębiu Zdroju świadczą dobitnie o tym, iż uczelnia poczuwa się do wielkiej odpowiedzialności za przyszły kształt Regionu i możliwości życiowe jego mieszkańców. Należy więc dołożyć wszelkich starań, by znalazły się środki na kontynuowanie tych przedsięwzięć, bowiem to dzięki nim wykształcenie staje się bardziej dostępne. Bez znaczącego wsparcia finansowego uczelnia nie sprosta temu wyzwaniu.

6. Uniwersytet pozostając wierny swojej misji - uprawiając badania naukowe i działalność artystyczną na najwyższym poziomie - jednocześnie stara się, by oferta dydaktyczna uwzględniała z jednej strony to, co stanowi przedmiot zainteresowania przyszłych studentów, a z drugiej odpowiadała specyfice miejscowej tradycji i rynku pracy.

7. Uniwersytet działa w pełni wiedzy, iż w dzisiejszym świecie skończyła się już wyraźna cezura między okresem kształcenia a życiem zawodowym. Rzeczywistość stawia przed człowiekiem konieczność nie tylko kształcenia się w interesującej go dziedzinie wiedzy, lecz przede wszystkim gotowości do uzupełniania wiedzy, zmiany orientacji zawodowej, nieustannego dokształcania się. Pracujemy w głębokim przekonaniu o konieczności objęcia swoim działaniem nie tylko młodzieży studiującej, ale także wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje profesjonalne możliwości. Kształcenie ustawiczne jest bardzo ważnym elementem misji szkoły wyższej.

Kierunki studiów i badań naukowych

Trzy ogólne tendencje charakteryzują rzeczywistość nauki i studiów w naszej uczelni:
1. Przekonanie, że nie można mówić o stojącej na wysokim poziomie dydaktyce jeżeli jej nie poprzedzają i nie towarzyszą jej badania naukowe najwyższej jakości. Tak rozumiane kształcenie wymaga często nowych form prowadzenia zajęć, tworzenia elastycznych programów nauczania i interdyscyplinarnych form studiowania.
2. Przeświadczenie, iż nauka światowa tworzy sieć gęsto z sobą splecionych powiązań. Zatem droga do kreowania odpowiedniego dla naszej historii i ambicji kształtu kraju zależy od stopnia, w jakim będziemy równorzędnymi partnerami i uczestnikami międzynarodowej społeczności uczonych.
3. Praktyka związania zarówno badań naukowych, jak i kierunków kształcenia z problemami Regionu, potrzebami rynku pracy i zmieniającym się modelem życia Polaków. Jednak równocześnie jesteśmy głęboko przekonani, iż poszanowanie praw gospodarki rynkowej nie może oznaczać zwolnienia uczonych i artystów z obowiązku uprawiania badań podstawowych i prowadzenia działalności artystycznej.
Nie miejsce tutaj na wyliczania kierunków studiów i badań naukowych. Bez wątpienia wyniki badań w tych dyscyplinach wpływają na kształtowanie się praktyki postępowania w tradycyjnych przemysłach. Bez rozwoju nowych dziedzin nauki nie będzie można mówić o skutecznym rozwiązywaniu problemów w takich dziedzinach jak górnictwo czy hutnictwo. W tych dziedzinach Województwo Śląskie jest w szczęśliwej sytuacji, gdyż trzy uczelnie techniczne (Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Częstochowska i Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, a także Uniwersytet Śląski w zakresie nauk ścisłych) obejmują równomiernie - choć zapewne w różnym stopniu - swoim wpływem cały Region.
Humanistyka i sztuka są szczególną potrzebą Śląska. Zaniedbania wielu dziesiątków lat w tym względzie są nader widoczne w wizerunku śląskich miast i sposobie życia mieszkańców Śląska. Chodzi nie tylko o badania nad historią kultury śląskiej, piśmiennictwem i muzyką na Śląsku, ale o to, by poprzez odpowiednie kształcenie przyszłych nauczycieli wpływać na budowanie nowego modelu szkoły sprzyjającej wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości. Stąd wielka rola ośrodków uniwersyteckich edukujących nauczycieli i otwierających przed nimi możliwości kształcenia ustawicznego. Należy przypuszczać, iż przyszłość kształcenia w dziedzinach humanistycznych i artystycznych będzie zmierzała w stronę coraz większego zainteresowania studiami dwukierunkowymi, interdyscyplinarnymi, dającymi możliwość indywidualnego kształtowania programów nauczania (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Śląskim), a także dziedzinami (np. socjologia, prawo i administracja czy psychologia, filologie obce) otwierającymi możliwość studiowania w perspektywie europejskiej.
Trzeci rodzaj badań i kształcenia obejmuje zagadnienia ekonomii i zarządzania. O ich popularności świadczy fakt, iż wydziały lub szkoły zarządzania posiada kilka uczelni śląskich. Priorytety w tych dziedzinach to badania nad sposobami organizacji firm i instytucji publicznych (także typu non-profit), strategie rozwoju polskich firm wobec integracji europejskiej, samorządność terytorialna oraz rozwój i sposoby wykorzystania kapitału ludzkiego. Warto jednak wspomnieć o konieczności kształcenia w takich dziedzinach umiejętności jak np. zarządzanie kulturą, czy instytucjami sztuki lub nauk.


Uniwersytet Śląski w 1999 roku

10 Wydziałów, 38 000 studentów, 1700 nauczycieli akademickich


POTRZEBY W ZAKRESIE INWESTYCJI
(rekonesans)

1. Nowa siedziba Wydziału Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa (konieczność budowy spowodowana decyzją administracyjną przywracającą obecnie zajmowany przez Wydział budynek poprzedniemu właścicielowi)

pow. 10 000 m. kw., 3000 studentów, koszt - 50 mln zł
Stan obecny:
- pełna dokumentacja,
- zatwierdzona lokalizacja, działka przekazana notarialnie Uczelni,
- zezwolenie na budowę,
- zaangażowane własne środki finansowe,
- złożona aplikacja do resortowego planu inwestycyjnego.

2. Zespół sal audytoryjnych Wydziału Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60, I etap

(kontynuacja przerwanej na początku lat osiemdziesiątych inwestycji)
pow. 13 000 m. kw., 700 miejsc dydaktycznych, koszt - 12 mln zł.
Stan obecny:
- pełna dokumentacja,
- przeprowadzona renowacja fundamentów i melioracja działki,
- wszczęte postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę,
- zaangażowane własne środki finansowe,
- inwestycja w planie inwestycyjnym MEN, który w bieżącym roku rozpoczął jej częściowe finansowanie.

3. Adaptacja domu studenckiego na obiekt dydaktyczny Wydziału Techniki, Sosnowiec, ul. Będzińska 39

(konieczność poszerzenia bazy dydaktycznej umożliwiającej przyjęcie większej liczby studentów)
pow. 5 400 m. kw., koszt - 7 mln zł
Stan obecny:
- pełna dokumentacja,
- pozwolenie na wykonanie prac,
- przeprowadzono niezbędne wyburzenia wewnątrz budynku, dokonano zabezpieczeń przeciwpożarowych, zbudowano instalacje elektryczną i sanitarną, wzniesiono nowe ścianki działowe,
- zaangażowano własne środki finansowe.

4. Adaptacja obiektów po jednostce Wojskowej, Chorzów

(inicjatywa wspólna Władz Chorzowa i Uniwersytetu wychodząca naprzeciw nadziejom edukacyjnym Miasta)
pow. działki 15 ha,
pow. obiektów 8 000 m. kw.
I etap inwestycji: adaptacja budynku na potrzeby Szkoły Zarządzania dla ok. 700 studentów Koszt - 5 mln zł
Stan obecny:
- pełna dokumentacja dla jednego budynku,
- zaawansowany remont budynku, w którym już uczy się 500 studentów,
- planowane przeniesienie do pozostałych budynków Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
- docelowo ośrodek chorzowski, w którym kryje się ogromny potencjał i który jest dobrym przykładem współpracy Samorządu i Uniwersytetu mógłby pomieścić nawet 10 000 studentów.

5. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Jest rzeczą niezwykle smutną, że Uniwersytet Śląski jest jedynym uniwersytetem polskim nie posiadającym budynku przeznaczonego na bibliotekę, która stanowi "serce" każdej uczelni wyższej. Stan ten sygnalizowano już w 1968 roku wszelako prezentując go jako "przejściową" konieczność. Sytuacja ta utrzymuje się do dzisiaj, a Biblioteka dysponująca cennym i ciekawym zbiorem liczącym milion woluminów mieści się w całkowicie nie nadających się na cele biblioteczne pomieszczeniach zastępczych, zajmując niewiele ponad 2 tysiące metrów kwadratowych, podczas gdy jej powierzchnia winna wynosić przynajmniej 5 razy tyle.
Po licznych próbach wydaje się, iż przy obecnym stanie dotacji na naukę i edukację w Polsce uzyskanie stosownych gwarancji finansowych z MEN jest niemal niemożliwe. Potrzebna jest inicjatywa o charakterze regionalnym, wsparcie społeczne, samorządowe i polityczne tej inicjatywy, pozyskanie dla niej poparcia licznych gremiów opiniotwórczych, zainteresowanie nią europejskich źródeł finansowania. Sam Uniwersytet nie podoła temu zadaniu.