Klauzula informacyjna RODO – Gazeta Uniwersytecka UŚ

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan kontaktować z administratorem, w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2) przez e-mail: iod@us.edu.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz wizerunku, celem publikacji artykułu w gazecie papierowej oraz w jej wersji internetowej, na portalach Uniwersytetu Śląskiego, a także na portalach społecznościowych administrowanych przez Uniwersytet Śląski.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do publikacji artykułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

2) konieczność realizacji łączącej nas umowy (tj. umowy zlecenia, o dzieło, honorariów autorskich, staży i innych na potrzeby „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”).

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

3) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, dla potrzeb rozliczeń finansowych,

4)   potrzeba wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, poprzez promowanie kadr uczelni oraz upowszechnianie osiągnięć nauki.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego. Natomiast Pani/Pana listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty będziemy przechowywać przez okres 10 lat, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 roku, bądź w sytuacji gdy został złożony do ZUS raport informacyjny. W stosunku do osób zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, co do których nie został złożony do ZUS ww. raport będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 50 lat, licząc od dnia zakończenia pracy (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, patrz niżej;

2)   prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

3)   prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

4)   prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

6)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;

7)   prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

8)   prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@us.edu.pl.